Privacybeleid

Tuinhier Limburg vzw is begaan met uw privacy en neemt de nodige voorzorgen om uw gegevens te beveiligen tegen misbruik. Daarom doen we al het mogelijke om uw privacy te respecteren.
Welke persoonsgegevens worden verzameld en gebruikt?
In het kader van zijn dienstverlening legt Tuinhier Limburg vzw gegevens vast
-        voor leden: voornaam, naam, woonplaats, adres, lidnummer en eventueel telefoonnummer en geboortejaar.
-        voor ge├»nteresseerden in de nieuwsbrief: voornaam, naam, email
-        Persoonsgegevens die Tuinhier Limburg vzw bekomt via e-mail, www.tuinhierlimburg.be, (online) registratie- en wedstrijd formulieren en sociale media, worden opgenomen in de databanken van Tuinhier Limburg vzw.

Doeleinden van de verzamelde gegevens:
  Deze gegevens worden niet overgemaakt aan derden met uitzondering van de partners van Tuinhier Limburg vzw in het kader van onze dienstverlening. In concreto gaat het over:
-        bezorgen van de ledengegevens voor het versturen van het Magazine/lidkaart en informatie voor activiteiten
-        het opladen van mailadressen voor het versturen van een nieuwsbrief
-        voor het contacteren van deelnemers aan een wedstrijd met het aanbod tot lidmaatschap
 Hoe lang bewaart Tuinhier Limburg vzw uw gegevens?
Tuinhier Limburg vzw bewaart uw gegevens tot maximaal 3 jaar na be├źindiging van het abonnement. Dit om eventuele herabonnering of hernieuwde samenwerking administratief vlotter te laten verlopen.
 Wie zich inschreef voor de nieuwsbrief blijft opgenomen in het bestand. U kunt u zelf verwijderen van deze lijst via de uitschrijffunctie onderaan de nieuwsbrief.
 Gegevens verzameld via een (online) wedstrijdformulier worden tot maximaal 1 jaar na de prijsuitreiking/contactname bewaard.

Rechten van de betrokkene
 Tuinhier Limburg vzw verzamelt noch gebruikt geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid, tenzij Tuinhier Limburg vzw op voorhand uw toestemming hiervoor heeft verkregen. Deze toestemming kunt u steeds intrekken, zonder uitleg verschuldigd te zijn.
 U beschikt over een recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. U kan via een schriftelijke aanvraag (inclusief kopie identiteitskaart) aan Tuinhier Limburg vzw, een kopie ontvangen van uw gegevens die wij van u bewaren. Indien nodig kunt u ook vragen deze gegevens te corrigeren, aan te vullen, te schrappen, niet verder te gebruiken of te bezorgen aan een door u toegewezen derde partij.
Indien u van mening bent dat uw rechten niet of onvoldoende werden nageleefd, heeft u het recht om klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, 02 274 48 00, contact@apd-gba.be Meer info op www.gegevensbeschermingsautoriteit.be  Tuinhier Limburg vzw vraagt uitdrukkelijk om eerst melding te maken van uw probleem bij Tuinhier Limburg vzw zelf via de bovenstaande contactgegevens.
Beheer en beveiliging
 Op www.tuinhierlimburg.be zijn links opgenomen naar andere websites. Tuinhier Limburg vzw is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van deze websites. Voor meer informatie daarover verwijzen wij u naar de desbetreffende websites.
 Tuinhier Limburg vzw behoudt het recht om zijn privacybeleid te wijzigen. Op deze webpagina vindt u altijd de meest recente versie. Indien er belangrijke wijzigingen gebeuren, worden deze bekend gemaakt via deze wenpagina van www.tuinhierlimburg.be
Tuinhier Limburg vzw verbindt er zich toe om binnen haar mogelijkheden, maximale bescherming te voorzien van de door haar verkregen persoonsgegevens. Indien zich op enige wijze een datalek voordoet, dan is Tuinhier Limburg vzw ertoe gehouden de privacycommissie hiervan op de hoogte te brengen en indien mogelijk de betrokkenen te informeren.